Международен консултативен съвет

Извеждаме бизнеса на следващо ниво

Цел

Международният консултативен съвет на “Главболгарстрой” надгражда експертизата на компанията по водещи теми от европейско и глобално значение и подпомага работата на холдиновата структура с ценни насоки с визия за бъдещето, базирани на опита на обществено-признати лидери и професионалисти.

Членовете на Международния консултативен съвет проследяват тенденциите на международните пазари, предоставят анализи на макроикономическия, геополитически, политически, социален и екологичен контекст, на базата на които се разработват стратегически препоръки за откриване на нови бизнес възможности и перспективи, гарантирайки продължаването курса на устойчиво развитие на компанията.

Съветът фокусира усилията си върху четири основни направления: бизнес развитие, обществени въпроси и международни отношения, корпоративна социална отговорност и мениджмънт, маркетинг и комуникации.

ЧЛЕНОВЕ

Гюнтер Ферхойген

Председател на Международния консултативен съвет

Günter Verheugen

Chairman of the Board

Günter Verheugen, born April 28, 1944, has a long career with more than 40 years in politics. In that time he has held a number of high-level advisory and governmental positions. Günter Verheugen was a member of the European Commission, responsible for enlargement between 1999 and 2004.

In his second term, from 2004 to 2010 he served as Vice-President in charge of enterprise and industry and in this capacity he was the European chairperson of the Transatlantic Economic Council. Prior to this he was a prominent member of the German parliament for 16 years. His parliamentary career saw him play leading roles in the Foreign Affairs and European Union Special committees while he was also a Federal Party Manager and Minister of State in the Federal Foreign Office.

Günter Verheugen is Honorary Professor of the Viadrina University in Frankfurt/Oder. He served as Director of the Goerdeler College for good governance between 2012 and 2020. He is editor but also author of a number of books, essays and articles. He is co-founder of the thinktank “The European Experience Company GmbH” in Potsdam in 2010.

Focus: EU and Western Europe
Topics: Industry, infrastructure, economy, EU

 • German politician
 • 1999 - 2004 - European Commissioner for Enlargement
 • 2004 – 2010: European Commissioner for Entrepreneurship and Industry
 • Deputy President of the European Commission led by Barroso (Barroso I).
 • After retirement - Honorary Professor at the European University "Viadrina" in Frankfurt

Гюнтер Ферхойген

Председател на Управителния съвет

Гюнтер Ферхойген, роден на 28 април 1944 г., има дълга кариера с повече от 40 години в политиката. През това време той е заемал редица съветнически и правителствени длъжности на високо ниво. Гюнтер Ферхойген е бил член на Европейската комисия, отговарящ за разширяването между 1999 и 2004 г.

През втория си мандат от 2004 г. до 2010 г. той е бил вицепрезидент, отговарящ за предприятията и индустрията, и в това си качество е бил Европейски председател на Трансатлантическия икономически съвет. Преди това той е бил виден депутат в Германския парламент в продължение на 16 години. Неговата парламентарна кариера го е подтикнала да играе водещи роли в специалните комисии по външните работи и Европейския съюз, като същевременно е бил мениджър на Федерална партия и държавен министър във Федералното външно министерство.

Гюнтер Ферхойген е почетен професор на университета Виадрина във Франкфурт/Одер. Той е бил директор на Goerdeler College за добро управление между 2012 г. и 2020 г. Той е както редактор, така и автор на редица книги, есета и статии. Той е съосновател на мозъчния тръст “The вропейската компания за опит GmbH” в Потсдам през 2010 г.

Фокус: ЕС и Западна Европа
Теми: Индустрия, инфраструктура, икономика, ЕС

 • немски политик
 • 1999 - 2004 - Европейски комисар по разширяването
 • 2004 – 2010: Европейски комисар по предприемачеството и индустрията
 • Заместник-председател на Европейската комисия, ръководена от Барозу (Барозу I).
 • След пенсиониране - почетен професор в Европейския университет "Виадрина" във Франкфурт

Ан Блънтцер

Член на Международния консултативен съвет

Ann Bluntzer

Board Member

Focus: North America
Topics: Energy, Management, Innovation, Economics

 • Executive Director of the Ralph Lowe Institute for Energy
 • Energy Educator
 • Professor of Management and Leadership at Texas Christian University

Ан Блънтцер

Член на Управителния съвет

Фокус: Северна Америка
Теми: Енергетика, Управление, Иновации, Икономика

 • Изпълнителен директор на Института за енергетика Ралф Лоу
 • Енергиен педагог
 • Професор по мениджмънт и лидерство в Тексаския християнски университет

Симеон Цомокос

Член на Международния консултативен съвет

Simeon Tsomokos

Board Member

Focus: South East Europe / Balkans
Topics: Energy, infrastructure, economics, business

 • Founder and President, Delphi Economic Forum
 • Honorary Consul of the Republic of Serbia in Greece
 • Founder of trade associations, advisory councils and NGOs in Greece and the Western Balkans

Симеон Цомокос

Член на Управителния съвет

Фокус: Югоизточна Европа/Балкани
Теми: Енергетика, инфраструктура, икономика, бизнес

 • Икономическия форум на Делфи
 • Почетен консул на Република Сърбия в Гърция
 • Основател на търговски асоциации, консултативни съвети и НПО в Гърция и Западните Балкани