Проектиране и инженеринг

Преди да започне строителството, ГЛАВБОЛАГРАСТРОЙ предлага на своите клиенти цялостен пакет услуги свързани с реализацията на техния проект. Той може да включва цялостната работа по проектиране и планиране – от разработване на идеен архитектурен проект, през получаването на всички официални одобрения до подготовката на подробна концепция за логистиката на строителната площадка.

Ние помагаме на клиентите си да постигнат своите цели по отношение на разходи, качество и време, като следим за оптималното изпълнение на  всички процеси в проектирането,  издаването на разрешителни, материално-техническото обезпечаване, строителството, въвеждането в експлоатация и окончателното приемане на обекта от страна на Клиента.