Проект

Арена Асарел

Възложител
Спорт Инвест Панагюрище ООД
Местоположение
4500 Панагюрище – България/  ул.Кръстьо Гешанов.
Период на реализация
Май 2013 г. – Август 2015 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Застроената площ е 5 147м2, а Разгърнатата застроена площ е 7 539м2.

На обекта се изпълнени СМР по следните части:
– „Архитектура“;
– „Строителни конструкции“;
– „Пожарна безопасност –огнезащита на стоманените конструкции“;
– „ВиК“;
– „Вертикална планировка“;
– „Озеленяване и паркоустройство“;
– „Организация на движението“;
– „Електро“;
– „КИП и А“;
– „Слаботокови инсталации“;
– „ТОВК“.

Спортната зала е с несиметрична схема. Обекта е ориентиран по дългата си ос в посока Север- Юг. Главния вход е ориентиран в югоизточна посока към основния подход. За достъп на хора с трудна подвижност е предвидено монтирането на подемна платформа. Сградата височинно е решена на три нива.

На първо ниво са разположени:
– Спортно игрище;
– Телескопични трибуни с 400 седящи места, които ще се използват за увеличаване капацитета на залата при необходимост;
– Входно фоайе;
– Кафе-аперитив за 40 седящи места;
– Ресторант-кафе кухня за 100 седящи места на закрито и тераса с 150 места на открито;
– Зала за пресконференции за до 50 седящи места;
– Складове за спортни съоръжения и инвентар;
– Помещение за главното електрическо табло;
– Помещение за вентилационните съоръжения;
– Съблекални, 2 броя сауни, стаи за съдии и др.подобни.
-Тренировъчна зала с игрално поле с ЗП 1 133м2 с 324 места разположени на телескопични трибуни.

На второ ниво са разположени:
– Трибуни по двете дълги страни на залата с общо 1560места;
– Офиси;
– Технически помещения;
– Санитарни помещения.

На трето ниво са разположени:
– Коментаторски кабини за журналисти;
– Технически помещения.

Връзката между отделните нива на сградата се осъществява посредством 6 броя стоманобетонови стълбищни клетки, разположени разсредоточено по фасадите на сградата.

Входното фоайе, ресторанта, кафе-аперитива, залата за пресконференции са отделени от спортната зала посредством противопожарни стени и хоризонтални прегради и самозатварящи се газо-димоуплътнени врати.
Складовете за инвентар и спортни пособия са отделени от съседните помещения посредством брандмауери.
Към централното фоайе са разработено гардеробно за посетители, каса за билети и информация, Охрана, Кафе за 40 посетители, Ресторант за 100 посетители, през зимния период и 150 през летния, ориентиран с изглед и тераса над езерото, Зала за пресконференции и семинари, и санитарни възли за посетители. Спортната зала е оринтирана перпендикулярно на главната ос с две трибуни на север и юг с капацитет заедно с ложите 1 560 места. Основните места се захранват от второ ниво, достъпно от 6 стълбищни клетки (едната с асансьор) в посока отдолу- нагоре по стълби, двустранно за отделните сектори. Ложите и VIP ложата заедно с офисите и коментаторските кабини се обслужват от самостоятелна стълбищна клетка с асансьор и вход на северната фасада. Към игралното поле са предвидени четири входа от обслужващите коридори и един от съблекалните за спортисти, треньори и съдии. Съблекалните са разположени под северната трибуна общо 8 на брой- две за 30 спортиста, две за 15 спортиста, две за треньори и две за съдии. Към тях са предвидени две сауни и лекарски кабинет с чакалня. Входа за спортисти е ориентиран към паркинга за автобуси в северния край. Чрез него става връзката с Тренировъчната зала и залата за загрявка. В тази част на строежа са разположени помещенията за Главно Ел. Табло, Охранителна и поъдържаща техника, Технически помещения и Вентилация. Под трибуните са предвидени складови помещения за спортни уреди и съоръжения.

Конструкцията на сградата е смесена- Стоманобетонова и Стоманена. Ограждащите стени са тухлени. Покривите са двускатни и плоски. Двускатните са с покривка от термопанели с прахово покритие и пълнеж от минерална вата, а плоските с битумни хидроизолации с минерална посипка. По фасадите са разположени приточни клапи, а по покрива смукателни димни лючове за естествена вентилация.
Външния вид на сградата е съобразен с традиционната за града архитектура и разположените в близост големи обществени сгради с цел създаване на единен комплекс.