Проект

Разширение на капацитета на ПГХ Чирен

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение
Землището на с. Чирен, община Враца, област Враца
Период на реализация
2023 г. – 2025 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Изграждане и въвеждане  в експлоатация на нови надземни съоръжения във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ – компресорна станция с всички прилежащи технически съоръжения за обезпечаване на надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС).