Новини
29 мар. 2024

Съобщение за инвестиционно намерение

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС  и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД уведомява, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция, преустройство и пристройка на съществуваща административна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.8275.58, град София, район Кремиковци, кв. Ботунец, местност VIII-15“. Пълният текст на уведомлението можете да намерите тук.