Обява
14 май 2024

Геодезист (Бургас)

"ГБС - Пловдив" АД търси опитен и мотивиран специалист за длъжността "ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ" за работа на строителен обект в гр. Бургас.

Задължения и отговорности:

 • Извършва с необходимата точност измерване на проектираните обекти. Създава графични данни за изграждането на сгради, пътища различни линейни конструкции и др.;
 • Изпълнение на комплекс от геодезически работи с изпълнение на зададените изисквания: точност на измерванията, съответствие с разработения проект и др.;
 • Извършване на работа по изравняване в зоната, осигурена от клиента;
 • Наблюдение на възможни нарушения по време на изграждането на съоръжението и своевременно докладване на несъответствия;
 • Наблюдение на деформацията на сградите и конструкциите;
 • Наблюдение на правилното състояние на геодезическите инструменти, извършване на проверки за идентифициране на възможни грешки и неизправности.

Изисквания за длъжността:

 • Висше или средно специално образование - специалност "Геодезия";
 • Опит на подобна позиция минимум 3 години, доказан по трудова книжка;
 • Да познава, ползва нормативната уредба "закон за устройство на територията" и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 • Да може да работи с тотална станция и нивелир;
 • Висока отговорност и дисциплина относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на обекта;
 • Отлична компютърна грамотност.

Нашето предложение:

 • Предлагаме добри условия на труд и добро заплащане.

Ще се разглеждат молби само на кандидати, отговарящи на условието специалист "ГЕОДИЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ".
Кандидатите отговарящи на условията ще бъдат поканени на разговор.

Месторабота:
гр. Бургас

Лице за контакти:
Нина Белева
телефон: 0886 332 668

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.