Обява
11 юни 2024

Технически ръководител строителство (Пловдив)

"ГБС – ПЛОВДИВ" АД търси да назначи опитен и мотивиран специалист на длъжността ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ за строителен обект в гр. Пловдив.

Задължения и отговорности:

 • Организира, планира, контролира и отчита цялостното СМР на обекта;
 • Организира и разпределя ежедневно работата на бригади, подизпълнители, шофьори и механизатори;
 • Провежда всички видове инструктаж;
 • Дава указания и контролира изпълнението на СМР при стриктно спазване на технологията за строителство;
 • Изготвя количествено-стойностни сметки за изпълнените през месеца СМР;
 • Отчита изпълнените за месеца СМР;
 • Води присъствени форми за заетите на обекта работници;
 • Изготвя месечни наряди на работниците;
 • Отчита работата на подизпълнителите, контролира качеството и технологията на извършените СМР;
 • Заявява материали и следи за тяхната доставка;
 • Осъществява непосредствен входящ контрол на доставените суровини и материали;
 • Следи за спазване на определения график и завършването на обекта в срок;
 • Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на строителния обект.

Изисквания за длъжността:

 • Образование – висше или средно-техническо строително образование;
 • Трудов стаж – минимум 3 години, доказан по трудова книжка;
 • Опит в ръководенето на строителни бригади и строителна механизация;
 • Опит в отчитането на строителните дейности;
 • Да познава, ползва нормативната уредба и добрите практики на строително инвестиционни проекти;
 • Да познава методите и технологиите за извършване на СМР;
 • Висока отговорност и дисциплина относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на обекта;
 • Отлична компютърна грамотност.

Нашето предложение:

 • Работа на трудов договор;
 • Редовно и коректно заплащане;
 • Добри условия на труд и почивка.

Месторабота:
гр. Пловдив

Лице за контакти:
Нина Белева
телефон: 0886 332 668
Email: nbeleva@gbs-plovdiv.com

  Добавете до 2 бр. файлове от следните типове: pdf, doc, docx.
  Размер на файл до 2 МВ.