Проект

Пивоварница „Каменица“

Възложител
„КАМЕНИЦА“ АД
Местоположение

гр. Пловдив

Период на реализация
октомври 2017 г. – юли 2018 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител „ГБС – ПЛОВДИВ” АД
Характер на работите

Изграждане на мултифункционален комплекс, включващ микропивоварна за производство на крафт бира, посетителски център, ресторант-бирария, магазин, парк и отворена амфитеатрална сцена

Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи „до ключ“

Технически характеристики

РЗП: 1688,8 м²

На партерното ниво е разположена част от микропивоварната, ресторант, кухня, санитарни помещения и помещения за обслужващия персонал и охрана.

На първи етаж са разположени посетителски център с рецепция и санитарни помещения и магазин за сувенири. Магазинът за сувенири предвижда директна връзка към амфитеатъра и градината.

Сградни инсталации

Сградната ОВК система е разработена по начин, позволяващ постигане на комфорт и подходящ микроклимат във всички помещения.

Отопление – изградена е абонатна станция, отоплението е подово за ресторанта и посетителския център.

Климатизация – изградена както за обществените зони, така и за производствения процес. Тя подпомага отоплението/охлаждането през преходните сезони. Решена е със съвременни енергоспестяващи инсталации от типа VRV – външно климатично тяло, управляващо много вътрешни тела.

Вентилация – предвижда се изграждането на отделни автоматизирани вентилационни инсталации за доставка на пресен въздух във всички подобекти. С цел енергийна ефективност са заложени системи с рекуператори. За микропивоварната са спазени специфичните изисквания за общообменни и аварийни вентилационни инсталации.

Сградата е водоснабдена за битово-питейни и противопожарни нужди. На площадката се предвижда изграждането на площадкова дъждовна канализация за условно чисти води от покрива на сградата, които се заустват в резервоар за поливни нужди.

Предвижда се захранване с газ в микропивоварната и кухнята, което ще намали средногодишните разходи за енергия. Сградата съответства на енергиен клас „В“.