Проект

ПСОВ Провадия

Възложител
Община Провадия
Местоположение

гр.Провадия, България

Период на реализация
май 2012г. – септември 2013г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Проектът включва разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ-гр.Провадия, основен ремонт на канализационен тласкател от КПС-3 до съществуваща изливна шахта-гр.Провадия.

Пречиствателната станция е проектирана и изградена за третиране на отпадъчните води на град Провадия в съответствие с изискванията на Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 год., подписана между Европейския съюз и Република България. Целта на проекта е ориентирана към опазване на околната среда и защита на здравето на населението в Общинския център (гр.Провадия) и неговите околности.

Производителността на разширената и реконструирана пречиствателна станция за отпадъчни води е съобразена с еквивалентния брой жители на гр. Провадия към 2030 г. Тя е оразмерена за следните максимални натоварвания на вход:

Проектен капацитет: 13 218 Еквивалентни жители

Q средно денонощно: 2 993 m3/d

Изградената инфраструктура на станцията включва съоръжения, сгради и комуникации, предназначени да пречистват градските отпадъчни води до степен, позволяваща заустването им.

Технологичната схема включва следните основни съоръжения:

  • Механично пречистване чрез прецеждане, пясъкозадържане и отстраняване на плаващи вещества;
  • Пълно биологично пречистване (без първично утаяване) с отстраняване на общ азот и общ фосфор от отпадъчните води, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕС за селища с брой до 100 000 еквивалент жители;
  • Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води.
  • Стабилизация на излишните активни утайки, гарантираща достигането на параметри за безопасното им депониране или оползотворяване след напускане на площадката на ПСОВ;
  • Механично обезводняване на стабилизираните излишни активни утайки;
  • Надеждно временно съхраняване на обезводнени утайки в района на ПСОВ, гарантиращи лесното им претоварване и транспортиране до крайния реципиент, без риск за замърсяване на околната среда и здравето на хората.

По пътя на водата: 1. Фина стъпкова решетка с компактор за задържаните отпадъци; 2. Тангенциален пясъкозадържател с класификатор за пясък; 3. Мазнинозадържател; 4. Измервателно устройство вход; 5. SBR реактор (биобасейн с подприщване) с N/DN; 6. Въздуходувна станция; 7. Дефосфатизация; 8. Контактен резервоар с реагентно за NaOCl; 9.Измервателно устройство изход;

По пътя на утайките: 1. Утайкоуплътнител; 2. Сграда с обезводнителна инсталация и постваруване; 3. Площадка за временно съхранение на обезводнена утайка;

Пречиствателната станция се управлява от автоматизирана система изградена от SKADA система с централен компютър (SPS) и три локални управления – подсистеми.