Депо за фаялитов отпадък „Аурубис България“

Възложител:

„Аурубис България” АД

Местоположение:

Пирдоп, България

Период на реализация:

Май, 2016 г. – Юли 2017 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен Изпълнител

Характер на работите:

Разширение на съществуващото хвостохранилище за складиране и съхранение на фаялитов отпадък, състоящо се от две клетки – А и Б, на обща застроена площ 446.6дка, които ще се изграждат на 8 етапа по височина до котата на съществуващото депо. Клетките се ограждат със земно-насипни диги, защитени с изолационен екран и оборудвани с дренажни системи.

aurubis