Депо за отпадъци Видин

Възложител:

Община Видин

Местоположение:

Видин, България

Период на реализация:

2012 г. – 2015 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Характер на работите

Изграждане на Клетка 1;
Помощна инфраструктура;
Стопански двор;
Съоръжение за обезвреждане и оползотворяване на строителните отпадъци;
Инсталация за компостиране;
Закриване и рекултивация на съществуващото депо

depo1