Газоизмервателна станция „Странджа“

Възложител:

„Булгартрансгаз” ЕАД

 

Местоположение:

Компресорна станция „Странджа“

 

Период на реализация:

2018г. – 2019г.

 

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен изпълнител

 

Характер на работите:

Изграждане на измервателен възел с 8 линии DN400 (6 работни и 2 резервни).

 

Технически характеристики:

ГИС „Странджа“ позволява следните основни процеси:

  • търговско мерене на количеството на влизащ в България газ от Турция
  • регулиране на количеството преминаващ газ
  • измерване на качествени параметри на газа на изход на ГИС

Основни характеристики на ГИС:

  • максимално работно налягане 7,5 МРа
  • максимално изходно налягане 5,4 МРа
  • минимално входно налягане 4,2 МРа
  • капацитет (пропускателна способност) на ГИС 2 400 000 Stm3/h
  • брой измервателни линии: 8 (6 работни+2 резервни)
  • филтриране на газа < 5µm
  • присъединителен газопровод DN1200

Входният тръбопровод към ГИС е подземен с диаметър DN1200 и влиза на площадката на ГИС от север. Веднага след това газопроводът се разделя на две линии, всяка с диаметър DN900. След входните колектори са обособени две филтърни групи с по 3 филтъра. Изходите на филтрите се обединяват в два U-образни колектора DN900. Към всеки U-образен колектор са присъединени по 4 измервателни линии DN400 (16“).

Измерването на количествата природен газ в ГИС „Странджа“ се осъществява чрез осем работни автоматични измервателни линии, оборудвани с ултразвукови разходомери. Линиите са успоредно свързани. Освен тях има една контролна измервателна линия.

Изходите на осемте измервателни и регулиращи линии са обединени в два изходни колектора DN900. След излизането извън помещенията на всяка от линиите DN900 има монтиран спирателен кран DN900 с технологична байпасна връзка с два последователни крана. След крановете DN900 газопроводите се обединяват и преминават в един общ изходен тръбопровод с диаметър DN1200.

Допълнително, ГИС „Странджа“ е оборудвана със следните контролни уреди за следене качеството на газа:

– два броя процесни газхроматографи (един работещ и един резервен) за определяне на състава на природния газ

– два броя анализатори (един работещ и един резервен) за определяне на точката на роса по вода

– два броя анализатори (един работещ и един резервен) за определяне на точката на роса по въглеводороди на природния газ

– анализатор за определяне на сероводород и меркаптани

В подземната част на газопровода, след изхода на ГИС „Странджа“, е осъществена връзка, която има два режима на работа:

– директно към Транзитени газопроводи ТГ1 и ТГ2

– към входа на КС „Странджа“ през подземна тръба DN1000

Връзката с КС „Странджа“ дава възможност, при ниско входно налягане на българска територория, газът да се компримира, за да може безпрепятствено да се транспортира до КС „Лозенец“. След тази станция, е възможно разпределение на газа в направление Северна Македония и Гърция. Магистралния газопровод на територията на България и количествата газ към Сърбия и други европейски страни.