Разширение на капацитета на ПГХ Чирен

Възложител:

„Булгартрансгаз” ЕАД

 

Местоположение:

Землището на с. Чирен, община Враца, област Враца

 

Период на реализация:

2023 г. – 2025 г.

 

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта:

Главен изпълнител

 

Характер на работите:

Изграждане и въвеждане  в експлоатация на нови надземни съоръжения във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ – компресорна станция с всички прилежащи технически съоръжения за обезпечаване на надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС).

Chiren gas storage facility