„Главболгарстрой“ АД започна изпълнение на проект, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

logos 01

Фирма „Главболгарстрой“ АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проектът BG16RFOP002-3.002-0044-C01 от 18.12.2017 г. са наименовение „Повишаване на енергийната ефективност в „Главболгарстрой“ АД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, с цел да се оптимизират производствените процеси чрез намаляване разхода на енергия на единица продукция, създаване на условия за постигане на оптимална производителност и увеличаване на конкурентоспособността.

Устойчивото развитие е рамка за дългосрочна визия за устойчивост на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, според което икономическият растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда вървят ръка за ръка и взаимно се подкрепят. Понятието „устойчиво развитие“ се определя като развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. Устойчивото развитие има за цел да осигури по- дългосрочна визия за обществото. Дейностите по проекта отговарят на настоящите нужди на предприятието и са база за развитие на конкурентоспособността в дългосрочен аспект.

Проектът предвижда закупуването и въвеждането в експлоатация на следното високотехнологично оборудване за производство на изделия:

  • Мобилен бетонов център – 1бр.
  • Система за промиване на остатъчен бетон – 1 бр.
  • Бетоносмесител монтиран на шаси – 4 бр.
  • Бетон помпа-миксер, монтирана на шаси – 1бр.
  • Бетон помпа монтирана на шаси – 1 бр.

Проектът предвижда да се въведе система за енергиен мениджмънт ISO 50001 за по-ефективно управление на енергийните потоци в предприятието.

Очакваните резултати от проекта са:

  • устойчивост на икономическите резултати;
  • увеличение на производствен капацитет;
  • повишени приходи от продажби;
  • увеличаване на енергийната ефективност.

Общият бюджет на проекта възлиза на 3 522 259.82 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 894 864.95 лв. или 25.41% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

Наименование на проекта:„Повишаване на енергийната ефективност в „Главболгарстрой“ АД“ – BG16RFOP002-3.002-0044

Обща стойност на проекта: 3 522 259.82 лв.

Размер на европейското финансиране: 894 864.95 лв.