Покана от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД за участие в информационен ден

logos 01

ПОКАНА
от „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД

за участие в информационна среща по проект
„Конкурентоспособност на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“

 

На 19.10.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД на адрес: гр. София, ул. „Дамяница“ 3-5 ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор №BG16RFOP002-3.002-0119-C01 с бенефициент „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД по проект „Конкурентоспособност на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийната ефективност“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

В рамките на събитието „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД ще представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Георги Кичуков
Изпълнителен директор на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД