Решение №ПЕ-7-ЕО/2019 г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

video thumb

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за билогично разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представени с писмено искане и информация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и постъпили становища от Регионална здравна инспекция – Кюстендил и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Регионална инспекция по околна среда и води – Перник взе решение за необходимостта от извършване на екологична оценка.

Може да прочетете решението в този документ.