Съобщение съгласно чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС

video thumb

Информация  за  преценяване  на  необходимостта  от ОВОС

Съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Информация за контакт с Възложителя: „Белчинец“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Белчин, ул. „7 -ма“  № 19, с ЕИК 20963164, представлявано от Симеон Стоилков Пешов – Управител, чрез упълномощен представител – Людмила Ставрева, тел. за връзка 02/91 51 833; 0887 599 905, ел.адрес: lstavreva@gbs-bg.com

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

 • Резюме на предложението

Настоящата информациа е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС и съгласно Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Инвестиционното намерение за изграждане на тръбен кладенец с дълбочина около 70 м. за захранване с вода на център за релакс, отдих и почивка, зала за наблюдение, детски център, парк за отдих попада в обхвата на Приложение № 2, т.2, буква „г“ и т.12, буква „е“ от ЗООС.

Инвестиционното намерение има за цел издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на 1 брой тръбен кладенец за водовземане на подземни води с дълбочина около 70 м. за захранване с вода на център за релакс, отдих и почивка, зала за наблюдение, детски център, парк за отдих за битови нужди на територията на ПИ с идентификатор 03767.41.348, находящ се в землището на с.Белчин, м.“Зад градище“, община Самоков, област Софийска.

Водните количества, които се очаква да бъдат усвоени с реализация на инвестиционното намерение са до 0.5л/сек. С изграждане на съоръжението ще се използвват водите на подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър“ с код BG1G00000K2038

 • Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Изграждането на водовземното съоръжение има за цел да обезпечи с вода за битови нужди Център за релакс, отдих и почивка, зала за наблюдение, детски център и парк за отдих, находящ се на територията на ПИ с идентификатор 03767.41.348, в землището на с.Белчин, м.“Зад градище“, община Самоков, област Софийска.

 • Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Реализацията на настоящето инвестиционно намерение за изграждане на водовземно съоръжение е в пряка връзка и неразделна част с Инвестиционно намерение на „Белчинец“ ЕООД, за което компетентния орган РИОСВ София е информиран с преписка с  вх.№ 11862/20.09.2017г. и има издадено Решение № СО – 35 – ЕО/2017г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

 • Подробна информация за разгледани алтернативи

За осигуряване на необходимите водни количества за нуждите на обекта не съществува друга алтернатива освен чрез изграждане на тръбен кладенец (водовземно съоръжение). В близост до имота предмет на инвестиционното намерение няма и не съществува изградена водопроводна инфраструктура. В този смисъл не са разглеждани други алтернативи.

 • Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Инвестиционното намерение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 03767.41.348, находящ се в землището на с.Белчин, м.“Зад градище“, община Самоков, област Софийска. За имота има изготвен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на земята и обособяване на устройствена зона за други рекреации за обществено обслужване, отдих и почивка, зала за наблюдение, затворен детски център, парк за отдих и е издадено Решение № СО – 35 – ЕО/2017г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ София.

 • Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 брой тръбен кладенец с проектна дълбочина от 70 м предназначен за водовземане на подземни води необходими за битови нужди на описания по-горе обект.  Съоръжението ще се изгради от специализирана фирма чрез използването на сондажна апаратура. Необходимите водни количества, които се очаква да осигури съоръжението няма да надвишават 0.5 л/сек.

 • Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

За реализирането на инвестиционното намерение не се налага промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура. До територията на имота предмет на инвестиционното намерение има достъп чрез изграден черен път.

 • Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

       За реализация на настоящето инвестиционно намерение ще бъде изготвен Проект за изгражданене на водовземно съоръжение въз основа на издадено разрешително за ползване на воден обект издадено от Басейнова дирекция, Дунавски район. В проекта за изграждане на съоръжението ще се съдържа подробна информация, касаеща етапната му техническа реализация и план за безопасност и здраве. Кладенеца ще бъде изграден за около 10 календарни дни считано от започване на дстроителните дейности и издаване на съответното разрешително. Изграждането ще се извърши на територията на посочения имот и няма да засегне съседни имоти. Подходът за транспортна и друга техника към работната площадка ще се осъществява по съществуващите черни пътища в района. Изграждането на съоръжението се приема от приемателна комисия назначена от компетентния орган – Басейнова дирекция след неговото завършване и представяне на екзекутивна документация. За ползване на съоръжението е необходимо да бъде изддадено и разрешително за водовземане от подземни води.

 • Предлагани методи за строителство

Изграждането на съоръжението (тръбен кладенец)ще бъде извършено със сондажна апаратура, съгласно одобрен проект от компетентния орган – Басейнова дирекция, Дунавски район

 • Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на изграждането и експлоатацията на съоръжението ще се използва единствено  ел.енергия за захранване на помпения агрегат и вода за битови нужди. По време на на изграждането, инвестиционното предложение не предвижда използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

 • Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количество и начин на третиране

При изграждане и експлоатацията на водовземното съоръжение не се очаква да се генерират отпадъци.

 • Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Дейностите по изграждане на водовземното съоръжение ще се осъществяват само върху площадката (имота) на инвестиционото намерение и няма да засегнат съседни територии, ползватели и/или собственици на земи. Всички строителни материали и разтвори необходими за строителния процес ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта. Не се допуска на територията на имота да бъде извършван ремонт или смяна на масла на сондажната апаратура. Тези дейности ако се налагат ще бъдат извършвани в специализиран сервиз.

 • Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

След изграждане на кладенеца, той ще бъде оборудван с помпен агрегат. Ще се изгради вътрешна водопроводна инфраструктура на обекта за захранване с вода на отделните негови звена и зони.

 • Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното намерение

     Реализацията на настоящето инвестиционно намерение ще се осъществи  въз основа на издадено разрешително за ползване на воден обект издадено от Басейнова дирекция, Дунавски район. За ползване на съоръжението е необходимо да бъде издадено разрешително за водовземане от подземни води.

 • Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Инвестиционно намерениене не предполага замърсяване на компоненти на околната среда каквито са почвите, водите и атмосферния въздух, както по време на изграждане, така и по време на експлоатация на съоръжението. Изграждането ще бъде свързано с извършване на незначителни изкопни, насипни и транспортни работи. Емисии, които могат да се формират са прахови емисии при изкопните и сондажни работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение (строителство и експлоатация) не се очакват прояви ба вредни физични фактори – шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

 • Риск от инциденти

Риск от инциденти при изграждане на съоръженито може да възникне евентуално при авария на сондажната апаратура. Във връзка  с горното изпълнението на проекта ще бъде възложен на фирма използваща съвременна техника,  прилагаща съврмении методи в сондажния процес спазвайки стриктно вслички условия по охрана на труда и разпоредбите на ЗБУТ. С това ще се сведе до минимум риска от възникване на инциденти  с последващо отрицателно въздействие за околната среда и опасност за здравето на работния персонал.

2. Местоположение на инвестиционното предложение

 • План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

Инвестиционното намерение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 03767.41.348, находящ се в землището на с.Белчин, м.“Зад градище“, община Самоков, област Софийска. Към настоящата информация за преценка са приложени скица на имота, както и специализирани карти отразяващи неговото местоположение спрямо елементите от Националната екологична мрежа.

 • Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

При изграждане и експлоатация на водовземното съоръжение няма да бъдат засегнати съседни ползватели и/или земи и имоти.

 • Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Инвестиционното намерение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 03767.41.348, находящ се в землището на с.Белчин, м.“Зад градище“, община Самоков, област Софийска. За имота има изготвен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на земята и обособяване на устройствена зона за други рекреации за обществено обслужване, отдих и почивка, зала за наблюдение, затворен детски център, парк за отдих и издадено Решение № СО – 35 – ЕО/2017г за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ София.

 • Чуствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно – охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното намерение не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположените защитени зони са: BG0002084 “Палакария”, за опазване на дивите птици и BG0000617 „Река Палакария“, за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора. С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на защитените зони и околната среда.

Районът в който ще се изгради водовземното съоръжение не се определя като чувствителна или уязвиза зона. На територията на инвестиционното намерение и в близост до него няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, които могат да бъдат засегнати при изграждане или експлоатация на водовземното съоръжение

 • Качество и регенеративна способност на природните ресурси

С реализация на инвестиционното намерение няма да бъдат влошени природни ресурси. Подземните води се подхранват от валежите и техния ресурс е ежегодно възобновим. По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва ел.енергия.  Строителните работи не предполагат използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

 • Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Други алтернативи за осигуряване на водни ресурси освен предвидената такава за изграждане на водовземно съоръжение не са разглеждани.

3. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)

Не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда при реализация на инвестиционното намерение. Подземните води са възобновяем природен ресурс, подхранван от атмосферните валежи.

 • Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Реализирането на инвестиционното намерение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района поради начина на оборудване на водовземните съоръжения – с потопяеми помпи. По време на изграждането, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциален здравен риск е налице само при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

От дейността на съоръжението не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Помпения агрегат ще се захранва с ел.енергия.

Подземните води са възобновяем природен ресурс, подхранван от атмосферните валежи.

Инвестиционното намерение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на съоръжението. Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очаквано въздействие е краткотрайно (само по време на строителството) и непряко по време на експлоатацията. Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

 • Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното намерение не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположените защитени зони са: BG0002084 “Палакария”, за опазване на дивите птици и BG0000617 „Река Палакария“, за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора. С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на защитените зони и околната среда.

 • Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Водовземното съоръжение ще се изгради след провеждане на съответните процедури съгласно Закона за водите и издаване на разрешително. Очакваното въздействие ще бъде краткотрайно по време на изграждането и непряко по време на експлоатацията. Реализацията на инвестиционното намерение като цяло не предполага прояви на отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

 • Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места ( наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)

Очакваното въздействие може да се оцени с незначителен, малък териториален обхват – само на територията на посочения имот.

 • Вероятност на поява на въздействието – Няма.
 • Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Еднократно  в продължение на около една седмица докато се изгражда съоръжението.

 • Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Реализирането на инвестиционното намерение за изграждане на водовземно съоръжение няма да доведе до каквито и да било отрицателни въздействия върху околната среда. Строителните работи не предполагат използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Всички строителни материали и разтвори необходими за строителния процес ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта. Не се допуска на територията на имота да бъде извършван ремонт или смяна на масла на сондажната апаратура. Тези дейности ако се налагат ще бъдат извършвани в специализиран сервиз.

 • Трансграничен характер на въздействието 

Инвестиционното намерение няма трансгранично въздействие.

Съставил:

/геол. Юлий Пасков/