Съобщение във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на енергийната ефективност в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД“

logos 01

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 04.10.2019 г. приключи изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0044-C01, „Повишаване на енергийната ефективност в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД“.

Обща цел на проекта е Постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД чрез повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Специфични цели на проекта, които бяха изпълнени чрез предвидените в проекта мерки/дейности за придобиване на ново производствено оборудване и изпълнение на услуги, и които ще доведат до постигане на общата проектна цел, са:

  • Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез инвестиции в материални активи;
  • Увеличаване ефективността на дружеството чрез намаляване потреблението на енергия;
  • Намаляване на негативното влияние на производствените процеси върху околната среда чрез рециклиране на остатъчни продукти;
  • По-ефективно използване на наличните източници на енергия, както и други въздействия, свързани с околната среда чрез въвежда е сертифициране на Системи за енергийно управление ISO 50001:2011.

Целите на проекта са в унисон с основната цел на процедурата: „Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката“. Проектното предложение съответства на принципа на ефективност и ефикасност, като заложените дейности съответстват на целите на оперативната програма и водят до постигане на специфичната цел и резултати на Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” на ОПИК и в съответствие с Националната енергийна стратегия до 2020 г. и Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020. Проектът включва дейности с потенциал за енергийни спестявания, на база енергиен одит, като с това се очаква изпълнението му да допринесе за енергийни спестявания от производството на бетонови смеси.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на енергийната ефективност при крайното енергийно потребление на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, което, от своя страна, да доведе до повишаване на капацитета и до постигане на по-устойчив растеж, както на ниво отделно производствено предприятие, така и като цяло за икономиката.

Енергийните спестявания като резултат от реализиране на проекта ще са в размер на 55,42%. Предприятието ще разшири капацитета на съществуващ стопански обект за производство на бетонови смеси с 55,00 м3/час.

Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от най-големите работодатели в региона. Проектът е съществен принос към намаляване на разходите за производство на единица продукция, въвеждане и развитие на екологосъобразни производства и постигане на по-устойчиво и по-ефективно предприятие в дългосрочен план.

Срокът за изпълнение на проекта съгласно графика е 24 месеца.

Договор: № BG16RFOP002-3.002-0044-C01
Бенефициент: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, София
Общата стойност на проекта: 3 522 259.82 лева, от които
Европейско финансиране: 760 635.21 лева
Национално финансиране: 134 229.74 лева
Собствено съфинансиране: 2 627 394.87 лева
Начало на проекта: 18.12.2017 г.
Край на проекта: 04.10.2019 г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.