International Advisory Board

Taking our business to the next level

Purpose

The International Advisory Board ofGlavbolgarstroy builds on the company‘s expertise in leading topics of European and global importance and supports the work of the holding structure with valuable guidelines and a vision for the future, based on the experience of publicly recognized leaders and professionals.

The members of the International Advisory Board follow trends in international markets, provide analyses of the macroeconomic, geopolitical, political, social, and environmental contexts, based on which strategic recommendations are developed to discover new business opportunities and perspectives, ensuring the continuation of the company‘s sustainable development course.

The Board focuses its efforts on four main areas: business development, public affairs and international relations, corporate social responsibility and management, marketing, and communications.

Members

Günter Verheugen

Chairman of the Board

Günter Verheugen

Chairman of the Board

Günter Verheugen, born April 28, 1944, has a long career with more than 40 years in politics. In that time he has held a number of high-level advisory and governmental positions. Günter Verheugen was a member of the European Commission, responsible for enlargement between 1999 and 2004.

In his second term, from 2004 to 2010 he served as Vice-President in charge of enterprise and industry and in this capacity he was the European chairperson of the Transatlantic Economic Council. Prior to this he was a prominent member of the German parliament for 16 years. His parliamentary career saw him play leading roles in the Foreign Affairs and European Union Special committees while he was also a Federal Party Manager and Minister of State in the Federal Foreign Office.

Günter Verheugen is Honorary Professor of the Viadrina University in Frankfurt/Oder. He served as Director of the Goerdeler College for good governance between 2012 and 2020. He is editor but also author of a number of books, essays and articles. He is co-founder of the thinktank “The European Experience Company GmbH” in Potsdam in 2010.

Focus: EU and Western Europe
Topics: Industry, infrastructure, economy, EU

 • German politician
 • 1999 - 2004 - European Commissioner for Enlargement
 • 2004 – 2010: European Commissioner for Entrepreneurship and Industry
 • Deputy President of the European Commission led by Barroso (Barroso I).
 • After retirement - Honorary Professor at the European University "Viadrina" in Frankfurt

Гюнтер Ферхойген

Председател на Управителния съвет

Гюнтер Ферхойген, роден на 28 април 1944 г., има дълга кариера с повече от 40 години в политиката. През това време той е заемал редица съветнически и правителствени длъжности на високо ниво. Гюнтер Ферхойген е бил член на Европейската комисия, отговарящ за разширяването между 1999 и 2004 г.

През втория си мандат от 2004 г. до 2010 г. той е бил вицепрезидент, отговарящ за предприятията и индустрията, и в това си качество е бил Европейски председател на Трансатлантическия икономически съвет. Преди това той е бил виден депутат в Германския парламент в продължение на 16 години. Неговата парламентарна кариера го е подтикнала да играе водещи роли в специалните комисии по външните работи и Европейския съюз, като същевременно е бил мениджър на Федерална партия и държавен министър във Федералното външно министерство.

Гюнтер Ферхойген е почетен професор на университета Виадрина във Франкфурт/Одер. Той е бил директор на Goerdeler College за добро управление между 2012 г. и 2020 г. Той е както редактор, така и автор на редица книги, есета и статии. Той е съосновател на мозъчния тръст “The вропейската компания за опит GmbH” в Потсдам през 2010 г.

Фокус: ЕС и Западна Европа
Теми: Индустрия, инфраструктура, икономика, ЕС

 • немски политик
 • 1999 - 2004 - Европейски комисар по разширяването
 • 2004 – 2010: Европейски комисар по предприемачеството и индустрията
 • Заместник-председател на Европейската комисия, ръководена от Барозу (Барозу I).
 • След пенсиониране - почетен професор в Европейския университет "Виадрина" във Франкфурт

Ann Bluntzer

Board Member

Ann Bluntzer

Board Member

Focus: North America
Topics: Energy, Management, Innovation, Economics

 • Executive Director of the Ralph Lowe Institute for Energy
 • Energy Educator
 • Professor of Management and Leadership at Texas Christian University

Ан Блънтцер

Член на Управителния съвет

Фокус: Северна Америка
Теми: Енергетика, Управление, Иновации, Икономика

 • Изпълнителен директор на Института за енергетика Ралф Лоу
 • Енергиен педагог
 • Професор по мениджмънт и лидерство в Тексаския християнски университет

Simeon Tsomokos

Board Member

Simeon Tsomokos

Board Member

Focus: South East Europe / Balkans
Topics: Energy, infrastructure, economics, business

 • Founder and President, Delphi Economic Forum
 • Honorary Consul of the Republic of Serbia in Greece
 • Founder of trade associations, advisory councils and NGOs in Greece and the Western Balkans

Симеон Цомокос

Член на Управителния съвет

Фокус: Югоизточна Европа/Балкани
Теми: Енергетика, инфраструктура, икономика, бизнес

 • Икономическия форум на Делфи
 • Почетен консул на Република Сърбия в Гърция
 • Основател на търговски асоциации, консултативни съвети и НПО в Гърция и Западните Балкани