Our Leadership

Leading through excellence

Our management

Our management team has a wealth of knowledge and expertise in the construction industry. Meet the experienced and dedicated team leading GBS’s strategy and ambitions.

Meet our leaders

Simeon Peshov

President of “Glavbolgarstroy Holding”

Simeon Peshov

(1941-2020)
President of “Glavbolgarstroy Holding”

From January 1990 until his death in 2020, Eng. Simeon Peshov served as the unrivalled Head of GBS Holding. Having completed his higher education at the Engineering and Construction Institute in Sofia, he went on to specialise in the application of electronic computing machines at Imperial College London, as well as in the operational construction management at the Academy of Sciences in Moscow, and later held senior positions in the Ministry of Construction and in the association Construction and Construction Industry. He is the co-author of the Engineering Project for the development of construction and the construction industry.

Eng. Peshov was the Chairman of the Scientific and Technical Unions for Construction in Bulgaria, winner of the "Golden Construction Badge", Chairman (2003-2010) and Honorary Chairman (2010-2020) of the Construction Chamber in Bulgaria, Member of the Management and Advisory Councils of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria, Vice-Chairman of the Bulgaria-Russia Forum, Member of the Supreme Church Council in Bulgaria, Winner of the "Businessman of the Year" Award (2003) and the Burov Foundation Award for Industrial Management (2006). He has been granted several international awards, including the esteemed "Peter the Great" award of the Association of the Best Managers of the New Era, presented in 2004 (Russia).

Симеон Пешов

(1941-2020)
Президент на „Главболгарстрой Холдинг“

От януари 1990 г. до смъртта си през 2020 г. инж. Симеон Пешов изпълняваше длъжността ръководител на ГБС Холдинг. След като завършва висшето си образование в Инженерно-строителния институт в София, той специализира в областта на приложението на електронно-изчислителните машини в Имперския колеж в Лондон, както и в областта на оперативното управление на строителството в Академията на науките в Москва, а по-късно заема ръководни длъжности в Министерството на строителството и в сдружение „Строителство и строителна индустрия“. Той е съавтор на Инженерния проект за развитие на строителството и строителната индустрия.

Инж. Пешов е бил председател на Научно-техническите съюзи по строителство в България, носител на „Златна значка за строителство“, председател (2003–2010 г.) и почетен председател (2010–2020 г.) на Камарата на строителите в България, член на Управителния и Консултативния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, заместник-председател на Форума България-Русия, член на Висшия църковен съвет в България, носител на наградата „Бизнесмен на годината“ (2003 г.) и на наградата на Фондация „Буров“ за индустриален мениджмънт (2006 г.). Носител е на няколко международни награди, сред които е и авторитетната награда „Петър Велики“ на Асоциацията на най-добрите мениджъри на новото време, връчена през 2004 г. (Русия).

Kamen Peshov

Chairman of the Supervisory Board of „Glavbolgarstroy Holding“ and „Glavbolgarstroy Infrastructure Construction“

Kamen Peshov

Chairman of the Supervisory Board of „Glavbolgarstroy Holding“ and „Glavbolgarstroy Infrastructure Construction“

Kamen Peshov graduated from the Technical University in Sofia with a major in "Lifting, transport and road-building machines". With extensive knowledge in the field of engineering sciences and business process management.

Since 2002, Peshov has been an integral part of decision-making at GBS, holding several senior positions including Director of the Mechanization Department, Executive Director, Chairman of the Management Board and Chairman of the Supervisory Board at GBS Infrastructure Construction.

Since 2006, he has served as Chairman of the Supervisory Board at GBS Holding, where he has been instrumental in driving the strategic direction and profitability.

In 2013, he completed an Executive MBA with a "Strategic Management" major at the Russian Academy of National Economy and Public Administration.

Камен Пешов

Председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ и „Главболгарстрой Инфраструктурно строителство“

Камен Пешов е завършил Техническия университет в София със специалност „Подемно-транспортни и пътностроителни машини“ и преди да се присъедини към „Главболгарстрой“, работи като инженер и производствен директор в различни отрасли. С обширни познания в областта на инженерните науки и управлението на бизнес процесите.

От 2002 г. Пешов е неразделна част от процеса на вземане на решения в „Главболгарстрой“, като заема няколко ръководни позиции, включително директор на отдел „Механизация“, изпълнителен директор, председател на Управителния съвет и председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Инфраструктурно строителство“.

От 2006 г. е председател на Надзорния съвет в „Главболгарстрой Холдинг“, където има съществена роля в определянето на стратегическата насока и рентабилността.

През 2013 г. Executive MBA със специалност „Стратегическо управление“ в Руската академия за национално стопанство и публична администрация.

Kalin Peshov

Chairman of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“

Kalin Peshov

Chairman of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“

Beginning his career at a FMCG market company, Kalin Peshov subsequently ventured to Honeywell, and, after completing his Master's degree in Business Administration, joined the Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria.

In 2002, he accepted the role of Head of Marketing Division at GBS, eventually ascending to Executive Director of “Glavbolgarstroy Holding” (2005), Chief Executive Officer (2011), Member of the Management Board (2005 – 2019) and Member of the Supervisory Board (2019 – 2023).

Since 2017, he has held the role of Chairman of the Board of Directors of “Glavbolgarstroy International” and since 2023 - Chairman of the Management Board of “Glavbolgarstroy Holding”.

As of 2018, he serves as Vice-President of the Bulgarian Construction Chamber (BCC). Additionally, he is a member of the Advisory Board of the Ralph Lowe Energy Institute/Texas Christian University (TCU).

Peshov holds a Master's degree in Electrical Science from the Technical University of Sofia, a Master's degree in Business Administration from the Business School of Lausanne, and an Executive Master's in Public Administration from the Wharton, University of Pennsylvania (USA).

Калин Пешов

Председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“

Професионалният път на Калин Пешов започва в компания за бързооборотни стоки, впоследствие се присъединява към екипа на „Хъниуел“, а след завършване на магистърска степен по „Бизнес администрация“ постъпва на работа в „Министерство на финансите“ на Република България.

Към „Главболгарстрой“ се присъединява през 2002 г. като ръководител на отдел „Маркетинг“,
израствайки в корпоративната йерархия до изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ (2005 г.), главен изпълнителен директор (2011 г.), член на Управителния съвет (2005 – 2019) и член на Надзорния съвет (2019 – 2023 г.).

От 2017 г. заема поста председател на Борда на директорите на „Главболгарстрой Интернешънъл“, а от 2023 г. - председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“.

От 2018 г. е заместник-председател на Камарата на строителите в България (КСБ). Освен това е член на Консултативния съвет на Института по енергетика „Ралф Лоу“ към „Тексаски християнски университет“ (TCU).

Пешов има магистърска степен по „Електротехника“ от Техническия университет в София, магистърска степен по „Бизнес администрация“ от „Business School of Lausanne“ и Executive MBA по „Публична администрация“ от пенсилванския университет „Уортън“ (САЩ).

Svetoslav Lyubomirov

CEO of „Glavbolgarstroy Holding“ and Executive Officer of „GBS International“

Svetoslav Lyubomirov

CEO of „Glavbolgarstroy Holding“ and Executive Officer of „GBS International“

Svetoslav Lyubomirov joined the the financial and accounting division of GBS in 1993. He held various executive roles before becoming executive director of Glavbolgarstroy Holding AD in 2012, and CEO of the company as well and chairman of the Management Board in 2019. In his role, Lyubomirov is responsible for the operational management of the entire holding group.

Lyubomirov graduated from the Higher Financial and Economic Institute in Svishtov (now D. A. Tsenov Academy of Economics) with a major in Economics and Management and the University of Economics in Varna, where he specialized in Management and Business.

Светослав Любомиров

Главен изп. директор на „Главболгарстрой Холдинг“ и Изп. директор на „Главболгарстрой Интернешънъл“

Светослав Любомиров се присъединява към финансово-счетоводния отдел на ГБС през 1993 г. Той заема различни ръководни длъжности, преди да стане изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ АД през 2012 г., а през 2019 г. – и главен изпълнителен директор на дружеството и председател на Управителния съвет. В тази си роля Любомиров отговаря за оперативното управление на цялата холдингова група.

Любомиров е завършил Висшия финансово-стопански институт в Свищов (сега Стопанска академия „Д. А. Ценов“) със специалност „Икономика и мениджмънт“ и Икономическия университет във Варна, където специализира „Мениджмънт и бизнес“.

Albena Angelova

Executive Officer of „Glavbolgarstroy Holding“

Albena Angelova

Executive Officer of „Glavbolgarstroy Holding“

Eng. Albena Angelova joined the GBS team in 2008 as Chief Concessions Expert and rose in the corporate hierarchy to Deputy Chairman of the Management Board and Executive Director.

Angelova holds these two key positions for the company today, being responsible for the management and implementation of major projects, negotiations with investors and the coordination of the processes associated with tender procedures, subcontractors, etc.

Angelova is a civil engineer and holds a Master’s degree in Road Construction.

Албена Ангелова

Изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“

Инж. Албена Ангелова се присъединява към екипа на ГБС през 2008 г. като главен експерт „Концесии“ и се издига в корпоративната йерархия до заместник-председател на Управителния съвет и изпълнителен директор.

Днес Ангелова заема тези две ключови за компанията позиции, като отговаря за управлението и изпълнението на големи проекти, преговорите с инвеститори и координацията на процесите, свързани с тръжните процедури, подизпълнителите и др.

Ангелова е строителен инженер и притежава магистърска степен по пътно строителство.

Dobromir Shtiliyanov

Member of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“ and Executive Officer of „Glavbolgarstroy“ JSC

Dobromir Shtiliyanov

Member of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“ and Executive Officer of „Glavbolgarstroy“ JSC

Responsible for the execution of the company's construction programme, Eng. Dobromir Shtiliyanov started working at GBS in 2007 as a technical supervisor and joined to the highest management level just seven years later.

His educational background includes a technical school in electrical engineering, as well as a degree from the University of Architecture, Construction and Geodesy in Sofia, where he specialized in Waterworks Networks and Facilities.

Добромир Щилиянов

Член на УС на „Главболгарстрой Холдинг“ и Изп. директор на „Главболгарстрой“ АД

Инж. Добромир Щилиянов отговаря за изпълнението на строителната програма на дружествотo. Към екипа на компанията се присъединява като технически ръководител през 2007 година, като едва 7 години по-късно става част от най-високото управленско ниво на компанията. Инж. Щилиянов е завършил техникум по електротехника, след което и Университета по архитектура, строителство и геодезия в София със специалност „ВиК мрежи и съоръжения“.

Konstantin Kisev

Member of the Board of Directors and Deputy Executive Director of “Glavbolgarstroy International”

Konstantin Kisev

Member of the Board of Directors and Deputy Executive Officer of „Glavbolgarstroy International“

Eng. Konstantin Kisev joined GBS in 2013, where he owns the complete pipeline of energy infrastructure projects. His current focus lies on large-scale construction and refurbishing of gas infrastructure (compressor stations, metering stations, storages).

Kisev holds a Master’s Degree in Electronics.

Константин Кисев

Член на Съвета на директорите и заместник изпълнителен директор на ,,Главболгарстрой Интернешънал" АД

Инж. Константин Кисев е част от екипа на "Главболгарстрой" от 2013 година и отговаря за пълния спектър от задачи по изпълнението на проекти от енергийната инфраструктура. Във фокуса на работата му в компанията попадат мащабни проекти за строителство и реконструкция на газова инфраструктура (компресорни станции, измервателни станции, газохранилища). Инж. Кисев има магистърска степен по Електроника.

Maya Pencheva

Member of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“ and Executive Officer of „Glavbolgarstroy“ JSC

Maya Pencheva

Member of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“ and Executive Officer of „Glavbolgarstroy“ JSC

Maya Pencheva joined the GBS Invest team in 2006, becoming director of marketing and bidding just five years later. In her role, Ms Pencheva is responsible for curating investor relations and negotiations, project management, control and coordination, sub-contracting, and tendering processes.

Pencheva holds a Master’s degree in Construction Economics and European Project Management.

Мая Пенчева

Член на УС на „Главболгарстрой Холдинг“ и Изп. директор на „Главболгарстрой“ АД

Мая Пенчева се присъединява към екипа на "ГБС - Инвест" през 2006 г., като само пет години по-късно става директор „Маркетинг и офериране“. Днес, като член на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ и изпълнителен директор на „Главболгарстрой“ АД, тя отговаря за поддържането на отношения с инвеститорите, воденето на преговори, управлението на проектите на дружеството, както и за контрола и координацията на подизпълнители, тръжните процедури и др. Мая Пенчева има магистърска степен по "Икономика и управление на строителството", както и втора магистратура по "Управление на европейски проекти".

Todor Gochev

Member of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“, Chairman of the Management Board and Executive Officer of „Glavbolgarstroy Infrastructure Construction“

Todor Gochev

Member of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“, Chairman of the Management Board and Executive Officer of „Glavbolgarstroy Infrastructure Construction“

Eng. Todor Gochev has covered all civil engineering roles at GBS since joining in 2007, including technical supervision, site management and running technical and tender departments.

With a Master degree in Road Construction, Eng. Gochev manages investor negotiations and large-scale infrastructure projects.

Тодор Гочев

Член на УС на „Главболгарстрой Холдинг“, Председател на УС и Изп. директор на „Главболгарстрой Инфраструктурно строителство“

Професионалният път на инж. Тодор Гочев в компанията преминава през всички възможни функции на един строителен инженер – от технически ръководител, през технически и офертни отдели, ръководител на обекти. Част от екипа на "Главболгарстрой" от 2007 година насам, сред задачите му днес са и преговорите и комуникацията с възложители и проследяването на изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти.

Инж. Гочев има магистърска степен по пътно строителство от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София.

Georgi Kichukov

Member of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“, Vice Chairman of the Management Board and Executive Officer of „Glavbolgarstroy Infrastructure Construction“

Georgi Kichukov

Member of the Management Board of „Glavbolgarstroy Holding“, Vice Chairman of the Management Board and Executive Officer of „Glavbolgarstroy Infrastructure Construction“

With a background in civil engineering and industrial and civil construction, Eng. Georgi Kichukov’s joined GBS in 2001. Among his responsibilities, Kichukov manages investor negotiations, tendering and large-scale infrastructure projects. 

Eng. Kichukov has graduated from the Lyuben Karavelov Higher School of Construction in Sofia with a degree in Industrial and Civil Engineering.

Георги Кичуков

Член на УС на „Главболгарстрой Холдинг“, Зам.-председател на УС и Изп. директор на „Главболгарстрой Инфраструктурно строителство“

Инж. Георги Кичуков се присъединява към екипа на "Главболгарстрой" през 2001 година. Професионалният му опит обхваща различни направления на гражданското строителство, а днес отговаря за офертната дейност на дружеството, преговорите с инвеститори и контролът над изпълнението на големите инфраструктурни проекти на компанията. 

Инж. Кичуков е завършил Висшето строително училище „Любен Каравелов“ в София със специалност "Промишлено и гражданско строителство". 

Plamena Nenkova

Deputy Executive Director “International Affairs and Business Development”

Plamena Nenkova

Deputy Executive Director International Affairs and Business Development

Plamena Nenkova is engaged in all phases of EU and other grant funding programmes, i.e. drafting and submission of applications, contracts signature, project management & implementation, reporting.

With background in International Relations and European Studies, she is an expert in the field of international affairs and is responsible for the GBS membership in international and EU sectoral and industry associations; maintenance of contacts with international partners; foreign business negotiations.

Plamena Nenkova is also heading the company EU Liaison Office in Brussels.

Пламена Ненкова

Заместник изпълнителен директор „Международни отношения и бизнес развитие“

Пламена Ненкова участва във всички етапи на реализация на проектите на компанията, които се изпълняват по европейски и други програми за безвъзмездно финансиране, в т.ч. изготвяне и подаване на заявления за кандидатстване, сключване на договорни отношения, управление и изпълнение на проектите и тяхното отчитане.

С образование и експертиза в областта на международните отношения и европеистиката, тя отговаря за членствата на "Главболгарстой" в международни и европейски секторни и браншови асоциации, както и за поддържането на контакти с международни партньори и воденето на чуждестранни бизнес преговори.

Пламена Ненкова ръководи и Представителството на "Главболгарстрой" в Европейския съюз, базирано в Брюксел.