Екологична, социална и управленска стратегия (ESG)

Бъдещето и ГБС

Екологично и социално отговорните инициативи определят нашето бъдеще.

ОКОЛНА СРЕДА

В ГБС се отнасяме сериозно към възобновяемите енергийни източници и въглеродно неутралното производство и насочваме значителен брой от нашите проекти в тази посока.

Освен това ГБС извършва измервания всяка година, за да стимулира положителните и да предотврати отрицателните ефекти върху околната среда. Ежегодно отчитаме потреблението на енергия и се ангажираме с изпълнението на свързаните с това цели.

Компаниите от нашата група са сертифицирани по EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и EN ISO 50001:2018, което доказва, че изпълняват дейностите си по структуриран начин, за да контролират качеството, безопасността и влиянието върху околната среда за всички процеси и продукти.

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ГБС осъзнава своята отговорност както към околната среда и обществото, така и към всички заинтересовани страни, свързани с дейността на компанията.

Този подход прилагаме и с нашите партньори. Преди да работим с дадена организация, ние проучваме нейните етични ценности, публичен имидж, процеси за управление на здравето и безопасността и грижата й за околната среда. ГБС се ангажира да извършва отговорно снабдяване и се стреми да си партнира със структури, които споделят същите високи стандарти като нас.

Освен това ГБС подкрепя и спазва Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на детето и конвенциите на Международната организация на труда (МОТ). На тази основа ГБС се стреми да увеличи влиянието си върху спазването на правата на човека в цялата си верига на доставки.