Проект

Повишаване на конструктивната сигурност на хвостохранилище „Челопеч“

Възложител
Dundee Precious Metals
Местоположение

с. Челопеч

Период на реализация
април 2022 г. - януари 2023 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител "ГБС - Глобал Кънстръкшън"
Характер на работите

земно-насипни работи при южната стена на хвостохранилище „Челопеч“

Технически характеристики

Поетапно изпълнение на дейности по изграждане на земни съоръжения и елементи на контролно-измервателната система на южната стена, тръбопроводи и др. прилежащи съоръжения и инфраструктура, както и спомагателни дейности по подготовка като изкопни-насипни работи, свързани с временните пътища и претоварване, бетонови работи, сондажни работи и др.

Изпълнените дейности са четвърти, последен етап от реализацията на обекта и включват дренажен пласт по откоси на южната стена, дънен дренаж по дере до отбивна стена, дренажни ивици и дренажни ребра; затежняващ насип на основната стена; контролно измервателна система на стената (пиезометри и мерителни марки).