Проект

ПСОВ Поморие

Възложител
Община Поморие
Местоположение

Поморие, България

Период на реализация
Май 2013 г. – Юни 2015 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

За по-малко от 12 месеца приключи реконструкцията и модернизацията на Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) на град Поморие.

Новата ПСОВ е напълно автоматизирана, облекчена от експлоатационна гледна точка и отговаря на всички европейски изисквания. Тя може да обслужва 56 626 еквивалент жители до крайния експлоатационен период – 2042 г.

По линия на водата са изградени изцяло нови: сграда „Фини решетки“; хоризонтален аериран пясъко-маслозадържател; авариен изравнител; селектор; UV модул за дезинфекция и др. Реконструиран е биобасейнът с предварителна денитрификация и нитрификация, физико-химично отстраняване на фосфора и разделна аеробна стабилизация на утайките и др.

По линия на утайките са изградени два нови утайкоуплътнителя; съоръжение за обезводняване на стабилизираните и уплътнени утайки; приемна станция за външни утайки. Съществуващите два аеробни стабилизатора са реконструирани и е изграден един нов.Изградени са нови сгради: „Въздуходувки“; „Обезводняване на утайките“, „Помпена станция на изход ПСОВ“ и др. Реконструирани са съществуващите сгради.

Изградените съоръжения допринасят за опазване чистотата на водоприемника, катопречистените отпадни води се изливат на 2 км навътре в Черно море, чрез новоизградения тръбопровод. По сушата той е с дължина 751 м и преминава през пътя Бургас – Поморие. Създадени са всички условия за възстановяване на биоразнообразието и качеството на обитаване на растителните и животински видове около и в Черно море.