Проект

Разширение на капацитета на подземно газохранилище „Чирен“

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение

Землището на с. Чирен, Враца

Период на реализация
юли 2023 г. – март 2025 г. (Надземна част), април 2023 г. – ноември 2024 г. (Сондажен фонд), май 2023 – октомври 2024 г. (Довеждащ газопровод)
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Строителните работи по разширение на капацитета на подземно газохранилище „Чирен“ се изпълняват в три отделни проекта:

 

  • Надземна част: Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови надземни съоръжения във връзка с необходимостта от увеличаване на дневния капацитет на добив и нагнетяване, както и максималното работно налягане на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ – компресорна станция с всички прилежащи технологични съоръжения, индивидуални сепарация, инсталация за филтриране и осушаване на газа, газоизмервателна станция (ГИС), както и връзка с газопроводите Враца 1, Враца 2 и шлейфите към съществуващите сондажи.

 

  • Сондажен фонд: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 10 бр. нови експлоатационни сондажи за добив и нагнетяване на природен газ и 3 бр. нови наблюдателни сондажи за мониторинг на капацитета на хранилището и 10 бр.свързващи подземни шлейфи (газопроводи) до надземната част на ПГХ Чирен. Проектът включва изработване на 3D геоложки модел, определяне локациите на новите 13бр. сондажи спрямо най-подходящите продуктивни зони, изработване на ПУП с всички административни процедури по одобрение и съгласуване, екологична преценка и ОВОС на засегнатите територии, работен проект. Физическото изпълнение включва доставка на необходимите материали и високотехнологично оборудване, вкл. оборудване и услуги от американската компания Halliburton, сондиране, тестване за работно налягане от 150 бара и въвеждане в експлоатация на общо 13 бр. сондажи с приблизителна дълбочина на всеки около 2000 м и 10 бр. свързващи шлейфи в т.ч. паралелна оптична кабелна линия с обща приблизителна дължина от 15 км.

 

  • Довеждащ газопровод: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експолоатация на свързващ газопровод между подземното газохранилище в Чирен със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ в района на село Бутан. Общата дължина на трасето е 41,432 км, с проектно налягане на газопровода от 75 бара и диаметър на тръбите 711 мм.