Проект

Разширение на капацитета на ПГХ Чирен, надземна част

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение

Землището на с. Чирен, Враца

Период на реализация
2023 - 2025
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Изграждане и въвеждане  в експлоатация на нови надземни съоръжения във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ – компресорна станция с всички прилежащи технически съоръжения за обезпечаване на надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС).