„ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД изпълнява проект, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

logos 01

Фирма „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.

Проектът BG16RFOP002-3.002-0119-C01 от 18.12.2017 г. са наименовение „Конкурентоспособност на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийна ефективност“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, с цел да се оптимизират производствените процеси чрез намаляване разхода на енергия на единица продукция, създаване на условия за постигане на оптимална производителност и увеличаване на конкурентоспособността.

Устойчивото развитие е рамка за дългосрочна визия за устойчивост на „ГБС инфраструктурно строителство“ АД, според което икономическият растеж, социалното сближаване и опазването на околната среда вървят ръка за ръка и взаимно се подкрепят. Устойчивото развитие има за цел да осигури по- дългосрочна визия за обществото. Дейностите по проекта отговарят на настоящите нужди на предприятието и са база за развитие на конкурентоспособността в дългосрочен аспект.

Проектът предвижда закупуването и въвеждането в експлоатация на следното високотехнологично оборудване за производство на изделия:

Мобилна роторна трошачка – 1бр.

Колесен челен товарач -1бр.

Проектът предвижда да се въведе система за енергиен мениджмънт ISO 50001 за по-ефективно управление на енергийните потоци в предприятието.

Очакваните резултати от проекта са:

  • устойчивост на икономическите резултати;
  • увеличение на производствен капацитет;
  • повишени приходи от продажби;
  • увеличаване на енергийната ефективност.

Общият бюджет на проекта възлиза на 2 158 544.82 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 563 911.21 лв. или 26.12% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

Наименование на проекта„Конкурентоспособност на „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД чрез енергийна ефективност“  – BG16RFOP002-3.002-0119

Обща стойност на проекта:  2 158 544.82 лв.

Размер на европейското финансиране: 563 911.21 лв.