Проект

ПСОВ Раковски

Възложител
Община Раковски
Местоположение

Раковски, България

Период на реализация
2012 – 2015
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Мащабният воден проект включва нова канализация, подмяна на водопровод и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град Раковски. Новата станция осигурява възможност и за използването на пречистените води за напояване на земеделските площи.

Освен с пречиствателна станция, след проекта гр.Раковски вече разполага с изградени и въведени в експлоатация 62,565 км второстепенна канализационна мрежа и 64,194 км рехабилитирана второстепенна водоснабдителна мрежа. Изградени  са 9,115 км нови главни канализационни колектори. Близо 10,300 км са рехабилитираните главни водопроводни клонове.

Изградената градска пречиствателна станция е с капацитет 20 хил. екв.жители. Тя ще обслужва населението на град Раковски, като са обхванати двата големи квартала – „Секирово“ и „Ген. Николаево“. Очаква се над 14 хиляди жители на града да използват пречиствателната станция, а над 13 хиляди да бъдат обслужвани от новата канализационна и рехабилитираната водопроводна мрежа.

Изградената инфраструктура на пречиствателната станция за отпадъчни води включва следните стъпала на пречистване: Механично, Биологично с физико-химично отстраняване на фосфора и аеробна стабилизация на утайките. Реализирани да пречистват градските отпадъчни води до степен, отговарящa на разрешителното за заустване.

 • Шахта на вход станция;
 • Входна помпена станция с груба решетка и байпас;
 • Сграда механично пречистване и въздуходувки;
 • Дебитомер на вход;
 • Селектор;
 • Биобасейн;
 • Аеробен Стабилизатор;
 • Вторичен хоризонтален утаител;
 • Помпена станция за рециркулираща и излишна утайка;
 • UV дезинфекция на пречистената вода;
 • Сграда обезводняване;
 • Утайкоуплътнител;
 • Силоз за утайки;
 • Административна сграда с SCADA управление;
 • Дебитомер на изход;
 • Дизелгенератор;

По пътя на водата:

 • Входна помпена станция с груба решетка и бай-пас – Суровите отпадъчни води се препомпват на вход пречиствателна станция. Преди да постъпят в черпателния резервоар на входната помпена станция, водите се прецеждат през груба механизирана решетка. Тя улавя всички едри материали с размери по-големи от дистанцията между прътите с цел предпазване работните колела на помпите;
 • Сграда за механично пречистване и въздуходувки – За финното механично пречистване е предвидена т.н. “компактна” система, която съдържа всички необходими функции за механично пречистване в една единствена конструкция. Състои се от комбинация от фина решетка, аерируем пясъкомаслозадържател с класификатор за пясък. Компримиран въздух, необходим за аерацията се доставя от въздуходувки;
 • Дебитомер на вход – Служи за измерване дебита на суровата вода, за технологично управление на процесите, за статистика на работата на ПСОВ;
 • Селектор – Предхожда биобасейна. Тук става смесването на механично пречистената вода, рециркулационния поток утайки от дъното на вторичните утаители и реагента за химичното отстраняване на фосфора;
 • Биобасейн – Предназначен за биологично пречистване на отпадъчните води. Биологично пречистване на отпадъчните води протича в биобасейни (2 броя), обединяващи в един обем две зони:
 • денитрификация – 25% от общия обем;
 • нитрификация     – 75% от общия обем.

Биологичното е основното пречистване в състава на ПСОВ, при което се отстраняват органичните замърсяващи вещества от водата. Пълно биологично пречистване (без първично утаяване) с отстраняване на общ азот и общ фосфор от отпадъчните води, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕС за селища с брой до 100 000 еквивалент жители;

 • Вторичен хоризонтален утаител – Служи за разделяне на активната утайка от пречистената вода чрез гравитационно утаяване. Вторичните утаители са два броя тип „хоризонтални”;
 • UV-дезинфекция- Целта на ултравиолетовата инсталация е дезинфекция на пречистените отпадъчни води след ПСОВ, само при епидемия обявена от РИОКОЗ -Пловдив;
 • Дебитомер на изход- Служи за измерване дебита на пречистената вода.

По пътя на утайките:

ПС за РАУ и ИАУ – От камерите за утайка при вторичния утаител по тръби рециркулиращата утайка постъпва под действието на хидростатично налягане в камери за регулиране на рециркулацията с подвижни саваци с калибриран преливен отвор и преминава гравитачно в помпена станция за РАУ и ИАУ;

 • Аеробен стабилизатор – Технологично е предвидено стабилизирането на утайката да се извършва в двата аеробни стабилизатора, като има възможност да работи само един при авария, ремонт или почистване на другия.;
 • Утайкоуплътнител – Служи за уплътняване на излишната активна утака (ИАУ). Съоръжението е тип гравитационен утайкоуплътнител;
 • Силоз за утайки – Съхранение на стабилизираната уплътнена утайка;
 • Цех за механично обезводняване – Механичното обезводняване на утайките, получени при пречистването на отпадъчните води, е основен способ за намаляване на водното съдържание (респективно обема).

Обслужващи сгради:

 • Административно лабораторна сграда – Офиси, ЦДП, и Лаборатория;
 • Трафопости дизелгенератор.