Проект

СПСОВ Кубратово

Възложител
Столична община
Местоположение

с. Кубратово

Период на реализация
септември 2022 г. - януари 2025 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител "ГБС - Пловдив" АД - водещ партьор в ДЗЗД "СПСОВ - Кубратово"
Характер на работите

Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ Кубратово.

Дейностите в обхвата на проекта предвиждат изграждане на първата в България Анамокс инсталация за снижаване концентрациите на азот от утайковите води, изграждане на байпас от аериран пясъко-масло задържател до биобасейни и реактори за термална хидролиза за допълнително третиране на утайки, в допълнение на съществуващото в момента анаеробно стабилизиране.

Целта на проекта е да се подобри ефективността на пречистването на отпадъчни води, като се понижи крайното съдържание на амоняк в пречистената вода, да се намали еутрификацията, както и чрез внедряване на новото съоръжение за третиране на утайки да се намали тяхното количество.

Заложените проектни индикатори са постигане на отстраняване на амоняк до 80 – 90% и отстраняване на общия азот до 75 – 85%.