Проект

ПСОВ Пловдив

Възложител
Община Пловдив
Местоположение

Пловдив, България

Период на реализация
юни 2021 - декември 2022
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител ДЗЗД „ПСОВ ПЛОВДИВ 2018“ („ГБС-ПЛОВДИВ“ АД, „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, „ЕКО-ПРОЕКТ 2000“ ООД)
Характер на работите

Реконструкция, модернизация и доизгражданеПроектът има за цел реконструкция и разширение на ПСОВ гр. Пловдив за максимален капацитет 450 000 Е.Ж. и намаляване на неблагоприятното влияние върху околната среда, подобряване показателите на пречистените води, зауствани в река Марица в съответствие с европейските изисквания.

Проектът включва рехабилитиране на съществуваща инфраструктура и изграждането на нови съоръжения за отстраняване на азотните съединения чрез биологична нитрификация и денитрификация, отстраняването на фосфорните съединения и нови съоръжения за стабилизиране и обезводняване на утайката.

С изпълнението на проекта механичното стъпало на ПСОВ Пловдив е реконструирано изцяло. За пълно биологично пречистване на водата са реконструирани съществуващи биобасейни и са изградени нови съоръжения за биологично отстраняване на фосфора, както и реагентно стопанство за химическо отстраняване на фосфора. Утайковото стопанство е изцяло модернизирано. Предвидено е част от обезводнената утайка да се изсуши посредством нова система за соларно изсушаване. След соларното изсушаване утайката е годна за последващо оползотворяване. Останалата част от утайката ще бъде изсушавана посредством нова инсталация за термично изсушаване – първата в България, след която получения продукт ще бъде годен за последващо изгаряне.

Изградени са два нови метантанка за анаеробно стабилизиране на утайката (анаеробно гниене), всеки с обем V=7500 m3. От този процес образувания биогаз се оползотворява с цел производството на електроенергия. Произведената електрическа енергия ще покрива част от нуждите на ПСОВ Пловдив.