Проект

Художествена галерия, гр. Пловдив

Възложител
Община Пловдив
Местоположение

Пловдив, България

Период на реализация
юни 2018 – юли 2019
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител ГБС-ПЛОВДИВ АД
Характер на работите
  • Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, строителство и упражняване на авторски надзор
  • Конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи “до ключ“
Технически характеристики

Функционално сградата е разделена на три части: художествена галерия, търговска част и техническа част.

Художествена галерия

Основното приемно пространство с входа към изложбените зали е ориентирано на юг към новосформиран площад.

Обособява се просторно фоайе  с изложбени зони към него. Към фоайето е предвидена вертикална комуникация – стълба и асансьор, водещи на полуподземно ниво към тоалетните за посетители, а на второ ниво към офис и многофункционална зала стълба и асансьор.

Изложбените зали са разположени на партера, като са степенувани във височина. Зала 1 е  висока 7,05 метра, а Зала 2, разположена по-високо от основната зала, е с височина 5,60 метра. Залите са свързани помежду си със широко стълбище.

Складовите помещения (депа за картини) са разположени на две нива.

Търговска част

Търговската част е отделена от основното тяло на изложбената зала функционално. Към тази зона се разполагат рецепция, магазин за художествени материали и арт кафе със самостоятелен вход. На второто ниво е разположена многофункционална зала, която посредством подвижна стъклена стена може като пространство да се разшири и да стане част от изложбените площи. Непосредствено до многофункционалната зала е разположен офис за служителите в сградата.

Техническа част

От север през вътрешен двор с транспортен достъп от ул.„Преслав“ е проектиран самостоятелен вход – графична база, ателие, депо за картини, свързано комуникационно с изложбените зали на горно ниво чрез товарна платформа и стълба, технически и обслужващи помещения.

Проектирана е високоефективна климатична и вентилационна система.

Изградена е фотоволтаична система, разположена на покрива на сградата; система за снеготопене; система за оползотворяване на дъждовните води за санитарно-битови нужди и поливане на зелени площи; пожароизвестителна и пожарогасителна системи, система за видеонаблюдение, озвучителна система и др.

Сградата е изпълнена с носещ стоманобетонен скелет. Покривите са плоски.

Осигуряването на естествено осветление в двете изложбени зали е постигнато чрез изграждане на горно осветление от алуминиева окачена фасада върху метална конструкция.

Външните ограждащи стени са тухлени, отвътре изпълнени с предстенни обшивки и вътрешни  щендерни стени от гипсокартон. Изпълнена е топлоизолация по всички външни ограждащи елементи на сградата.

Фасадите на сградата са завършени с вентилируема фасадна система с естествен камък и остъкляване с окачени стъклени  фасади от закалено стъкло и триплекс в цвят. По северната фасада е изпълнена топлоизолационна система с минерална мазилка.

Пространствената организация осигуряваща ясна и безконфликтна комуникация за всеки от участниците на мероприятията (посетители, изложители и др.)

В обема на сградата са предвидени всички необходими помещения за задоволяване на нуждите на художествената галерия с ясни функционални връзки при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и норми по пожарна безопасност.

В изложбените зали, фоайето и преддверието подовете са изпълнени с трайни каменни настилки, устойчиви на евентуално нараняване от тежки скулптурни творби, в цветова гама и текстура, подходяща за експонирането на художествени произведения.

В техническите помещения – Депо картини 1 и Графична база подовете са изпълнени от шлайфан бетон, който е устойчив на нараняване, замърсявания, и химикали.

В тоалетните е изпълнена настилка от гранитогрес, цветово обвързана с фаянсовите облицовки, кабинки от HPL плоскости и плотовете от технически камък.

Изпълнения проект позволява осъществяване на дейности, свързани с мултимедийни прояви и музикални събития в основните изложбени зали и свързаните с това възможни акустични решения.

Обособена е мултифункционална зала за провеждане на конференции и семинари чрез подвижни стъклени стени, които позволяват функционална самостоятелност на залата, но и приобщаването им към изложбените площи.

Осигурен е достъп до всички нива на лица в неравностойно положение в съответствие с изискванията на Наредба №4 за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението /01.07.2009 г. на МРРБ. Осигурени необходимите евакуационни изходи.

РЗП: 1265,92 кв.м