Проект

Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

Възложител
Агенция „Пътна инфраструктура“
Местоположение

Участъкът е част от АМ „Струма“, като началото е при км 366+000, а краят – при км 366+720 на магистралата. . Обектът е на територията на област Благоевград.

Период на реализация
18.03.2019г. – 06.11.2020г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Проектиране и строителство на Подучастък № 1 от автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”, от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница”. Общата дължина на участъка е 720 м, а габаритът – 29 м. Основна част от дейностите е проектирането и изграждането на мостови съоръжения, пресичащи следните препятствия: река Струма, път I-1 (Е-79), жп. линия София – Кулата, четвъртокласен път BLG 1071, както и проектирането и строителството на обслужващ тунелен път при северния портал на тунела.

Проектирането и изграждането на Лот 3 на АМ „Струма“ е основният проект, заложен в приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 , съфинасирана от Кохезионния фонд на ЕС.

Проект № BG16M1OP001-2.001-0001 “Автомагистрала „Струма“ Лот 3 – Лот 3.1., Лот 3.3. и тунел „Железница“

„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“.

 

Изпълнител

ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА – СЕВЕР“
Партньори: „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, „Главболгарстрой“ АД, „Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД

Консултант/Инженер по договора

ДЗЗД „ТЕС Консулт“Партньори: „СТРОЛ 1000“ АД, „ТРИ-ЕС“ ЕООД, „ЕКСПЕРТ ДЕСИЖЪНС“ ООД

Източници на финансиране

Кохезионен фонд на ЕС
Национално съфинансиране

Управляващ орган

Дирекция „Координация на програми и проекти”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Изгледайте видеото